قبله عالم به سلامت


رعیت گرسنه اند امر ملوکانه چیست !!!


مالیات را افزایش بدین گرسنگی یادشان می رود


پدرسوخته ها !!!!


قهوه تلخ