آنجاست که می گوید


خوشبخت اگر خار بکارد
از بخت خوشش لاله و ریحان در آید

بدبخت اگر مسجدی از آینه سازد
یا سقف فرو ریزد و یا قبله کج آید.