ملا نصرﺍلدین هر روﺯ

یک مشت اﺯ علف خرﺵ کم میکرﺩ

تا به نخورﺩن عادﺕ کند..!

پرسیدند : نتیجه چه شد؟

گفت : نزﺩیک بوﺩ عاﺩت کند که مرﺩ !