این اگه فتوشاپ نباشه میشه گفت که مزخرف ترین و بد شانس ترین مرگ تاریخه