حکایت ما حکایت آن سربازی نباشد که
 آنقدر برای عشقش نامه نوشت
 تا عشقش عاشق پستچی شد..