دو چیز شما را تعریف میکند:

بردباری تان ، وقتی هیچ چیز نداریدو نحوه رفتارتان ،

 وقتی همه چیز دارید . . .

 

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛

یکی دیروز و یکی فردا .

 

دو شخـص به تـو می آمـوزد:

یکی آمـوزگـار، یکی روزگـار

اولی به قیمت جـانش، دومی به قیمت جـانت 


آدما دو جور زندگی میکنن :

یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن،

یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن

 

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن:

اول پـیـدا کـردن شـبـاهت ها

دوم احترام گذاشتن به تفاوتها

 

همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردى،

ولـى یادشون نمیمونه براشون چـکار کردى.