ملاقات بلند ترین مرد جهان با 266 سانتی متر با کوتاه ترین زن جهان با 62 سانتی متر در مصر