قطاری سمت خدا میرفت،
همه مردم سوارشدند،
وقتی به بهشت رسید همه
پیاده شدند یادشان رفت
مقصد خدا بود،نه بهشت.
هیچگاه هدف را فراموش نکنید!