بعضیا
مثل سوراخ اول کمربندن

همیشه هستن
اما به هیچ دردی نمیخورن..