جا داره یادی کنیم از بخور بخور های زمان جنگ


چقدر راحت تیر و ترکش و  خمپاره خوردند