آقای مجری به خدا گفتم 10000000 سال چقدره برات گفت یک دقیقه

دوباره گفتم ای خدا 10000000 تومان پول چقدره برات

گفت یک تومان

گفتم پس یک تومان به من بده

گفت یک دقیقه وایسا......!