مرلین مونربه به انیشتین پیشنهاد ازدواج داد و گفت با هم ازدواج کنیم بچه هایمان به زیبایی من و باهوشی تو باشند عالی می شود انیشتین گفت اگر برعکس شود و به زشتی من و به کودنی تو شوند چه رسوایی می شود