بچه ای به مادرش گفت :
اگر بهشت مال توست چرا در دستانت
نیست زیر پاهایت است
مادر گفت:
آن را زمین گذاشتم تا تو را در آغوش بگیرم
سلامتی همه مادرا