عارفی گفت :

آنچه ازسر گذشت ؛ شد سرگذشت!!!

حیف بی دقت گذشت؛ اما گذشت!!!

تا که خواستیم یک «دوروزی» فکر کنیم...

بر در خانه نوشتند : درگذشت...